Announcement:

From 12/01/2021. Our company has officially changed its name to Optima Marketing Singapore PTE LTD.

The company website has also moved to a new domain name.

Please visit and log in your account to our new domain name: https://optimagroup.sg

Thông báo:

Từ ngày 12/1/2021. Công ty chúng tôi đã chính thức đổi tên thành Optima Marketing Singapore PTE LTD. Trang web của công ty cũng đã chuyển sang một tên miền mới.

Vui lòng truy cập và đăng nhập tài khoản của bạn vào tên miền mới của chúng tôi: https://optimagroup.sg

@2021 by Optima Group. Allright reserved.